Кратък фирмен профил

Перпетуум мобиле БГ АД - Оброчище


Контакти

Оброчище, 9630
к.к. Албена, ЦУ на Албена АД, офис 409
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202009651
Капитал (лв.): 1 891 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Общи събрания: Последно - 06.06.2019 
Предмет на дейност: Проучване, строителство, финансиране и експлоатация на инсталации за оползотворяване на отпадъци; инсталации за производство на елекстрическа енергия от отпадъци; производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно изполване на биомаса; производство на органична тор; производство и продажба на биогорива; производство, доставка и продажба на елементи и инсталации за производство на биогорива; производство и продажба на съоръжения за биогорива; консултантска, проектантска и инженерингова дейност в областта на възобновяемите енергийни източници; внос и износ на биогорива и системи за възобновяеми енергийни източници; външнотърговска дейност; внос; износ; бартер и реекспорт на стоки; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейности; консигнационна търговия; посредническа дейност и всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон.
 

01.12.2015: Албена с 5,9% ръст на консолидираните продажби Албена АД отчита...
10.05.2014: Биогазова централа до Балчик ще преработва до 3000 т хранителни...
16.05.2013: Албена АД-к.к. Албена (6AB) На основание чл. 114a, ал. 7 от...
17.04.2013: „Албена” АД планира да оползотвори отпадъците си чрез инсталация...
15.04.2013: Албена АД ще изгражда инсталация за електричество и топлинна...
04.02.2013: "Албена" отчита печалба от 18.9 млн. лева за 2012 г. Печалбата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати