Кратък фирмен профил

Ай Ти Еф Груп АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Александър Стамболийски , 84-86
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202255877
Капитал (лв.): 1 800 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закон.
 

Не са достъпни новини.