Кратък фирмен профил

Банка ДСК ЕАД - София


Контакти

София, 1036
ул. Московска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121830616
Капитал (лв.): 153 984 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.09.2001 
Предмет на дейност: Банката има право да извършва публично привличане на влогове и да използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск; банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от Българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 162   стр.    
08.11.2017: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) В БФБ-София АД са...
08.11.2017: Робот ще посреща клиенти на Банка ДСК Банка ДСК официално стана...
06.11.2017: Обединението на Сибанк и ОББ е на финала Обединението на...
25.10.2017: Банка ДСК откри първия си високотехнологичен офис във...
25.10.2017: AG Capital става едноличен собственик на "Полиграфия офис...
04.10.2017: 10 банки ще партнират с ББР по плана "Юнкер" Българска банка за...
04.10.2017: 9 български компании влизат в SEE TOP 100 на най-големите...
03.10.2017: ОТВ Ваnк планира да купи български банки Най-голямата...
25.09.2017: Собственикът на ДСК купува банка в Сърбия ОТП банк - собственик...
13.09.2017: Унифарм АД-София (59X) Унифарм АД-София представи уведомление...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 235 пъти
[2016: 322, 2015: 240, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 750, 2011: 653, ... ]