Кратък фирмен профил

Банка ДСК ЕАД - София


Контакти

София, 1036
ул. Московска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121830616
Капитал (лв.): 1 327 482 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.12.2022  Предстоящо - 31.03.2023 
Предмет на дейност: Банката има право да извършва публично привличане на влогове и да използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск; банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от Българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 184   стр.    
13.02.2023: Банковата система отчита исторически висока печалба през 2022...
30.01.2023: Разпродават имотите на бившия дилър на Citroen в...
07.12.2022: Собственик на текстилна фабрика в Дряново изгражда мощна...
06.12.2022: Вестник „БАНКЕРЪ“ за 29-и път връчи наградите „Банкер на...
18.11.2022: „Банка ДСК“ отчита печалба за деветте месеца на 2022 година За...
03.11.2022: „Банка ДСК“ финансира „Градски транспорт Добрич“ "ОТП Лизинг“...
13.09.2022: ЕБВР и Банка ДСК обединяват сили за споделяне на...
01.09.2022: "Банка ДСК" АД, дъщерното й дружество "Регионален фонд за...
22.08.2022: Общо 630 млн. евро e печалбата (след данъчно облагане) на...
19.08.2022: Нетната печалба на Банкова група ОТП за шестте месеца с ръст от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 691 пъти
[2016: 2 778, 2015: 240, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 750, 2011: 653, ... ]