Кратък фирмен профил

Банка ДСК ЕАД - София


Контакти

София, 1036
ул. Московска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121830616
Капитал (лв.): 153 984 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.09.2001 
Предмет на дейност: Банката има право да извършва публично привличане на влогове и да използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск; банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от Българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 164   стр.    
12.04.2018: Уникредит Булбанк изплаща цялата печалба като дивидент...
02.04.2018: "Сосиете женерал" се изтегля от България Френската банкова...
02.04.2018: Нов фонд гигант от ЮАР прави имотна инвестиция Няколко месеца...
09.03.2018: Собственикът на Банка ДСК купува “Сосиете” в България...
27.02.2018: БЕХ обяви конкурс за обслужващи банки Българският енергиен...
07.02.2018: ОББ погълна официално Сибанк Официалното обединение на ОББ и...
05.01.2018: Дългове за милиони потънаха в бетона Бургаското дружество "ЕС...
04.01.2018: Инвестиционен посредник Реал Финанс АД е лидер по оборот на...
04.01.2018: Собственик на "Химко" регистрира нова компания за торове Нова...
03.01.2018: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) На проведено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 358 пъти
[2016: 445, 2015: 240, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 750, 2011: 653, ... ]