Кратък фирмен профил

Марица Енерджи ЕООД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6400
Промишлена зона, площадка ТЕЦ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202420204
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Доставка, съхранение и търговия с въглища, брикети, газ пропан-бутан, течни горива и нефтопродукти от внос, и местно производство, вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно строителство, инженерингова дейност-проектиране и изграждане на обекти за складиране, и съхранение на горива и стоки; търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на въглища и брикети, транспортна и спедиторска дейност и услуги, международен транспорт, отдаване под наем на дълготрайни активи, търговско представителство в страната и в чужбина, посредническа дейност, търговия с химически продукти, търговия с източници на светлина и топлина, покупки и продажби на машини, съоръжения и недвижими имоти, като дружеството може да извършва и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.