Кратък фирмен профил

Североизточно държавно предприятие ДФ - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Петра 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201617412
Капитал (лв.): 8 456 000
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Предмет на дейност: Изпълнение на горскостопанските планове за горските територии -държавна собственост; изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства; изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии - държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии; организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии - държавна собственост; организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии - държавна собственост; създаване на нови гори върху земеделски територии; опазване на горските територии - държавна собственост; предоставяне и извършване на обществени услуги; други дейности, незабранени от закона, както и такива възложени на държавното предприятие от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.
 

02.06.2021: Министърът на земеделието Христо Бозуков освободи досегашните...
31.12.2020: Държавните предприятия са инвестирали над 1.1 млн. лв. за...
28.10.2020: Залесяват над 1200 дка гори за 1 млн.лв. Над 1 210 дка нови...
19.10.2020: Предприятие за дивечово месо заработи в "Паламара" Модерна база...
14.08.2019: 806 проверки на горските от Североизточното държавно предприятие...
07.06.2019: 43% е изпълнението за ползване на дървесина към петмесечието...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати