Кратък фирмен профил

Билд кънстракшън АД - София


Контакти

София, 1164
бул. Драган Цанков 12-16, ет. 2, ап. офис 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203760494
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 22.05.2019 
Предмет на дейност: Проектиране и строителство на граждански и промишлени обекти, на сгради и съоръжения; извършване на всякакви видове строително-монтажни работи; обследване за енергийна ефективност на сгради и обекти, оценка за съответствие на инвестиционни проекти на сгради и обекти с изискванията за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорти на сгради и обекти; търговия със строителни материали, механизация, автомобили; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни сделки; лицензионни сделки; рекламни, информационни и други услуги; маркетингова дейност; консултантска дейност; предоставяне на транспортни услуги в страната и чужбина, вътрешно и външнотърговска дейност; вътрешен и международен туризъм; рекламна дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 

Не са достъпни новини.