Кратък фирмен профил

Екс Би Системс АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Московска No 21Б, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204285709
Капитал (лв.): 80 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 04.12.2020 
Предмет на дейност: Разработка, внедрявяне и експлоатация на интерактивни и интернет - базирани игри и всякакъв друг софтуер, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, рекламни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на съответното разрешение, лиценз или извършване на съответната регистрация. дружеството може да участва в други дружества в страната и чужбина със сходен предмет на дейност, да придобива такива дружества и да учредява клонове в страната и чужбина.
 

Не са достъпни новини.