Кратък фирмен профил

Български фонд за вземания АДСИЦ - София


Контакти

София, 1680
бул. България No 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204909069
Капитал (лв.): 1 500 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.01.2019 
Предмет на дейност: Набиране на парични средства, чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания.
 

15.02.2019: На заседанието си на 14.02.2019 г. КФН реши: 1. Одобрява устава...
04.02.2019: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (9BH) На проведено...
21.01.2019: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (9BH) Поради липса на...
04.12.2018: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (9BH) В БФБ АД са...
29.10.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 21, ал. 1 от Част III...
25.10.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
09.08.2018: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (9BH1) В изпълнение на...
27.06.2018: Във връзка с оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно:...
03.05.2018: Решения от заседание на КФН на 03.05.2018 г. На заседанието си...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати