Кратък фирмен профил

ИП Фаворит АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 97
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631500
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 21.06.2019 
Предмет на дейност: Приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, вкл. посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа, изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти, управление в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента, предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа, предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка, съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, вкл. попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения, предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба, консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставените инвестиционни услуги, инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи поръчки, свързани със сделки с ценни книжа, услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
27.04.2018: Дружба АД-Разград (4DU) Дружеството уведомява за предстоящо за...
28.03.2018: Дружба АД-Разград (4DU) На проведено извънредно ОСА от...
16.08.2017: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно резултат от...
05.07.2017: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно търгово...
04.05.2017: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA) С настоящото Съветът...
29.12.2016: Във връзка с подадено от ИП Фаворит АД заявление, БФБ-София АД...
29.12.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
24.10.2016: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA) В БФБ-София АД е...
09.08.2016: КФН забрани временно търговото на Фаворит Холд АД за Складова...
18.07.2016: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA) В БФБ-София АД е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 803 пъти
[2016: 336, 2015: 43, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 136, 2011: 59, ... ]