Кратък фирмен профил

Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 51 Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121712048
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 28.05.2020  Предстоящо - 09.02.2021 
Предмет на дейност: Приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, вкл. посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа, изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиента, сделки за собствена сметка с ценни книжа, водещи до притежаване само на краткосрочни държавни ценни книжа, както и дялове и акции, издадени от лица, организиращи дейността на регулиран пазар на ценни книжа, депозитарни дружества и клирингови институции, управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания от клиента, предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа, предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка, съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, вкл. попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция), свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства, предоставените обезпечения, предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заеми, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба, консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа, услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
22.06.2020: 17 инвестиционни посредници и банки участват в шестото издание...
14.05.2019: КФН поиска от Супер Боровец Пропърти Фонд допълнителна...
14.05.2019: КФН поиска от Супер Боровец Пропърти Фонд допълнителна...
14.03.2019: Във връзка с подадено от ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД...
07.03.2019: Във връзка с подадено от ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД...
01.11.2017: Т. Даскалова: Измамници събират пари от името на инвестиционен...
21.06.2017: Ключов мениджър напуска ръководството на Феърплей Пропъртис...
07.12.2016: Публичното предлагане на варантите на Феърплей Пропъртис...
21.10.2016: Във връзка с решение на ИОСА от 18.08.2016 г., последващо...
11.05.2016: Април донесе тъжен рекорд за БФБ - едва 2 602 сделки Рекордно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 510 пъти
[2016: 726, 2015: 95, 2014: 80, 2013: 160, 2012: 282, 2011: 324, ... ]