Кратък фирмен профил

Юг Маркет АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Васил Априлов 92
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115156159
Капитал (лв.): 1 552 200
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 21.05.2009 
Предмет на дейност: Приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки, във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки сценни книжа; услуги, свързани с поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа; извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин. извършване на следните инвестиционни услуги и дейности като инвестиционен посредник в чужбина: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;, сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения, извършване на сделки с чуждестранна валута и в наличност.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
08.07.2020: „София Комерс Заложни Къщи” ще изкупи обратно 71 204 акции през...
22.06.2020: 17 инвестиционни посредници и банки участват в шестото издание...
25.11.2019: Във връзка с подадено от ИП ЮГ Маркет АД заявление, БФБ АД...
08.11.2019: Във връзка с подадено от ИП ЮГ Маркет АД заявление, БФБ АД...
06.11.2019: Във връзка с подадено от ИП ЮГ Маркет АД заявление по чл. 36,...
06.11.2019: Във връзка с подадено от ИП ЮГ Маркет АД заявление по чл. 36,...
07.06.2019: 23 инвестиционни посредници и банки участват в петото, юбилейно...
20.05.2019: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) В БФБ АД са постъпили...
12.06.2018: Шестнадесет инвестиционни посредници ще участват в четвъртото...
30.03.2018: "Хидропневмотехника" с 49% спад на нетната печалба през 2017 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 919 пъти
[2016: 279, 2015: 47, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 160, 2011: 110, ... ]