Кратък фирмен профил

Д Франчайз КО-България АД - Казичене


Контакти

Казичене, 1532
Промишлена зона-север
тел.: 02992/9995031,9995012, 9 999 521, 0897810381
факс: 02992/9999514
e-mail: info@franchise.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175036036
ИН по ДДС: BG175036036
Фирмено дело: 1046/2006
Брой служители: 12 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 190 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 6 114 (2019)
ДМА (хил. лв.): 17 055 (2019)
Капитал (лв.): 3 174 070
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 20.02.2007 
Предмет на дейност: консултантска дейност, финансови анализи и оценки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг и мениджмънт, франчайзинг и факторинг, сделки в страната и в чужбина, вкл. и с права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и всякакви обекти на интелектуална собственост, ръководство на търговски сделки, търговско управление, проучване и проектиране на търговски и франчайзингови мрежи (анализи за приложимост, бизнес планиране, финансов анализ, маркетингово планиране, проучване и диагностициране), пълни франчайзингови услуги, ръководство и развитие на човешките ресурси (избор на оценка на персонала, обучение на персонала и франчайзополучателя, оценка на уменията на франчайзополучателя), както и всички останали дейности, незабранени със закон
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2017 г. на Д Франчайз КО-България АД - Казичене
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100о

28.03.2008

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.IV.2007 г. по ф. д. № 1046/2006 вписа промени за "Д Франчайз Ко - България" - АД: заличава като член на съвета на директорите Йоанис Пантелис Хинос; вписва като член на съвета на директорите Ивета Северинова Балиева.

Д Франчайз КО-България АД - Казичене 
 

13.11.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
12.01.2007: Съветът на директорите на "Д' Франчайз Ко - България" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 899 пъти
[2016: 2 728, 2015: 24, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 79, 2011: 9, ... ]