Информационна система за българските предприятия

Общо представяне на BEIS Рейтинг и избор на фирми Представяне на фирма Избрани фирми

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМА
Информационната система за българските предприятия (BEIS) осигурява възможността фирмите да рекламират продуктовата структура, маркетинговата и пазарната си политика чрез създаване и/или поддържане на връзка към собствена рекламна Интернет-страница. Включването адреса на електронната поща (е-mail) към профайла на всяка регистрирана в BEIS фирма позволява бърза, евтина и директна обратна връзка за поръчки, предложения и запитвания.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Основната информация е достъпна свободно на български и на английски език за всички потребители на Интернет и включва:
 наименование;
 седалище;
 борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 отрасъл и предмет на дейност;
 капитал и номинал;
 последно общо събрание;
 предстоящо общо събрание;
Абонатите на BEIS имат достъп също до адрес, телефон/факс, електронна поща на фирмата.

УПРАВИТЕЛИ
Данните за управителните органи на дружеството са достъпни само за абонати на BEIS.
Наред с длъжността на всяко физическо или юридическо лице включено в управлението на фирмата, абонатите на BEIS могат да проследят и участието му в други дружества като управител или акционер, както и лесно да получат данни и за съответното дружество.

АКЦИОНЕРИ И СЪУЧАСТИЯ
Данните за основните акционери - юридически и физически лица, както и за участието в други дружества са достъпни само за абонати на BEIS.
BEIS предоставя информация за дяловото участие в процент от капитала и в абсолютна стойност и удобен достъп до данни за свързаните фирми и лица.

ФИНАНСОВИ ДАННИ
Финансовите данни (баланси и отчети за приходите и разходите) са представени в съответствие с Националните счетоводни стандарти. Абонатите на BEIS имат възможност да изберат конкретна година или да прегледат едновременно данните за последните години. Данните са представени във вид удобен за последваща обработка с други програмни продукти. Абонатите на BEIS могат да ползват и добавената услуга изчисляване на основни финансови показатели за избрана фирми - рентабилност, ликвидност, автономност, обръщаемост на материалните краткотрайни активи, ефективност, финансова стабилност и други. Показателите се изчисляват въз основа на представените финансови данни.

БОРСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Всички потребители на Интернет имат достъп до обобщена борсова информация за акционерните дружества, допуснати за търговия на Българска фондова борса - София.

ПРОФАЙЛ
За удобство на абонатите на BEIS, които искат да получат бърза обобщена справка за определена фирма се генерира стандартен профайл, който включва - наименование и адрес, фирмени данни, отрасъл, управители, основни акционери и съучастия, баланси и отчети за приходите и разходите за последните 3 години, финансови показатели, последните 20 новини за дружеството. Използването на тази функция предоставя на абонатите на BEIS и допълнителни преимущества:
- до края на текущия месец, абонатът ползва безплатно всички данни за съответната фирма на избрания от него език - български или респ. английски;
- избраната фирма се включва безплатно до края на текущия месец в личния списък от избрани компании, чрез който абонатът се уведомява за всяка свързана с нея промяна или новопостъпила новина;

ИЗБЕРИ
Чрез тази функция на BEIS, абонатите могат да добавят посочената от тях фирма в личния списък от избрани компании. Чрез бутона "Избрани компании" от основното меню абонатът получава индивидуална справка за всяка новопостъпила в системата информация за избраните от него фирми. За услугата се заплаща фиксирана абонаментна месечна такса, което позволява и безплатно ползване през на всички данни за съответната фирма на избрания език (български или респ. английски).