Регулирана информацияФинансови отчети 
На 30.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл.33а1, т.1 от Наредба 2
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация по Регламент № 596/2014
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба No 2
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017
 Приложения към финансовия отчет
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017
 Декларация по чл. 100о
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Справки-уведомления към 31.03.2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - ВарнаФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл.33а1, т.1 от Наредба 2
 Декларации по чл. 100 ал.4 т.3Финансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Отчет и справки към 31.12.2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - ВарнаФинансови отчети 
На 31.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Междинен отчет и справки към 30.09.2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Доклад за дейността за шестмесечието на 2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна