Регулирана информацияФинансови отчети 
На 12.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Заверен годишен финансов отчет за 2017 г
 Доклад на одитора на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет за 2017 г на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Справки по образец за 2017 г. на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Декларации по чл.100о ал.4 т.3, б.а от ЗППЦК на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Декларации по чл.100н ал.4 т.4, б.б от ЗППЦК на ДКЦ 4 Варна ЕООДФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Междинен доклад първо шестмесечие 2017 г.
 Комплект финансови отчети шестмесечие 2017 г.
 Приложение към шестмесечен финансов отчет
 Справки по образец към шестмесечния отчет
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация чл.100о, ал.4, т. 3, б.А
 Декларация чл. 100о, ал.4, т.3, б БФинансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. - справки по образец
 Информация по прил. 9 към чл. 33а1
 Пояснителни бележки към финансов отчет към 31.03.2017 гФинансови отчети 
На 28.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Заверен годишен финансов отчет за 2016 г и Доклад на одитора на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет за 2016 г на ДКЦ 4
 Справки по образец за 2016 г. на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Декларация за корпоративно управление на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Декларации по чл.100Н ал.4 т.4 от ЗППЦК на ДКЦ 4 Варна ЕООДФинансови отчети 
На 26.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 г. - справки по образец
 Информация по приложение № 9 към чл.33а1 т.3
 Пояснителни бележки към отчета за четвърто тримесечие на 2016 гФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна към 30.09.2016 г.
 Информация за ДКЦ 4 Варна ЕООД - Варна, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки към деветмесечен финансов отчетФинансови отчети 
На 19.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Приложение към междинен финансов отчет
 Декларация