Регулирана информацияФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Междинен докл.за дейността на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор
 Финансов отчет на Елит 95 ООД към 30.06.2017 г.
 Счетoводна политика и пояснителни приложения
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Декларация по чл. l100, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. l100, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 25.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Финансов отчет на Елит 95 ООД към 31.03.2017 г.
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2017 г.
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Годишен отчет за 2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и декларацииФинансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Финансов отчет за 2016 г.
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 31.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Междинен финансов отчет на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор към 30.06.2016
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Баланс на Елит 95 ООД към 30.09.2016 г.
 Отчет за доходите на Елит 95 ООД към 30.09.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на Елит 95 ООД към 30.09.2016 г.
 Отчет за собствения капитал на Елит 95 ООД към 30.09.2016 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Приложения към финансов отчет към 30.09. 2016 г