Регулирана информацияФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Комплект финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти
 Счетоводна политика и пояснителни приложения към финансовия отчет
 Междинен доклад за дейността
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "а" от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "б" от ЗППЦК
 Справки по образец на заместник-председателя на КФН за шестмесечен финансов отчет на индивидуална
 Информация съгласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба № 2
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) № 596/2014 и делегираните към него регламентиФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Справки - уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 "за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК"
 Пояснителни бележки съгласно чл.100о1 ал.4 т.2 от ЗППЦК на „В и К-Златни пясъци“ ООД, за периода приключващ на 31 март 2017 г.
 Приложение №9 към чл.33 а.1, т.3
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл 33 а1 на Наредба 2
 Декларация по чл.100н
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Справки - уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016 по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 "за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК"
 Приложение №9 към чл.33 а.1, т.3
 Пояснителни бележки съгласно чл.100о1 ал.4 т.2 от ЗППЦК на „В и К-Златни пясъци“ ООД, за периода приключващ на 31.12.2016 г.
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Справки - уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 "за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК"
 Пояснителни бележки съгласно чл.100о1 ал.4 т.2 от ЗППЦК на „В и К-Златни пясъци“ ООД, за периода приключващ на 30 септември 2016 г.
 Приложение №9 към чл.33 а.1, т.3Финансови отчети 
На 10.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Междинен доклад за дейността на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Подбрани пояснителни бележки към междинен финансов отчет
 Декларация по чл. 100о ал.4 т.3 от ЗППЦК