Регулирана информацияФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Представяне на вътрешна информация
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Справки-уведомления за периода 1.01 - 31.03.2017
 Справки-уведомления за периода 1.01 - 31.03.2017 (xls)
 Информация, съгл. приложение 9 към чл. 33а1. т.3
 Пояснителни бележки към справки по образец за периода 1.01 - 31.03.2017Финансови отчети 
На 27.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Годишен доклад за дейността през 2016 год на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 год на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Доклад на независимия одитор
 Справки-уведомления за периода 1.01 - 31.12.2016
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016Финансови отчети 
На 25.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г.
 Пояснителни бележки към справки по образец за периода до 30.09.2016
 Информация, съгл. приложение 9 към чл. 33а1. т.3Финансови отчети 
На 12.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Доклад за дейността на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2016 г.
 Декларация по чл. 100 о от ЗППЦК