Регулирана информацияФинансови отчети 
На 22.07.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2020 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен доклад на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.06.2020 г.
 Комплект финансови отчети за периода 1.01 - 30.06.2020
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ФО
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба No 2 на КФН
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. А от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. Б от ЗППЦКФинансови отчети 
На 20.03.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността за 2019 г. на Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас
 Годишен финансов отчет по Закона за счетоводството
 Годишна справка по образец
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ГФО
 Одиторски доклад
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,а
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,бФинансови отчети 
На 24.07.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2019 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен доклад на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.06.2019 г.
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2019
 Комплект финансови отчети
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ФО
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба No 2 на КФН
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. А от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. Б от ЗППЦКФинансови отчети 
На 25.03.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12 2018 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността за 2018 г. на Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас
 Годишен финансов отчет по Закона за счетоводството
 Годишна справка по образец
 Счетоводна политика и пояснително приложение към ГФО
 Одиторски доклад
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,а
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,б.Финансови отчети 
На 20.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2018 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен доклад на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.06.2018 г.
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2018
 Комплект финансови отчети
 Пояснителни бележки към финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба No 2 на КФН
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. А от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, б. Б от ЗППЦКФинансови отчети 
На 16.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Пояснителни бележки към финансов отчет за 2017 г.
 Годишна справка по образец за 2017 г.
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.4,б. а и бФинансови отчети 
На 23.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.09 2017 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведомления по чл. 33а1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2017
 Допълнителна информация към финансов отчет
 Информация по прил. 9, към чл. 23а1 от Наредба No 2 на КФН
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 21.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2017 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен доклад на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.06.2017 г.
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Допълнителна информация към финансов отчет
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2017 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация към междинен отчет
 ДекларацияФинансови отчети 
На 3.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД - Бургас
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Пояснителни бележки към финансов отчет за 2016 г.
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т.3Финансови отчети 
На 25.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен финансов отчет на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.09.2016 г.
 Допълнителна информация към финансов отчет
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 ДекларацияФинансови отчети 
На 2.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас
 Междинен финансов отчет на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас към 30.06.2016 г.
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК