Регулирана информацияФинансови отчети 
На 31.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2019 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна
 Отчет за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 30.06.2019 г.
 Финансов отчет към 30.06.2019 г.
 Пояснителни бележки към финансов отчет към 30.06.2019 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 2.04.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2018 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 31.12.2018 г.
 Финансов отчет към 31.12.2018 г.
 Пояснителни бележки към финансов отчет към 31.12.2018 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 30.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2018 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна
 Отчет за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 30.06.2018 г.
 Финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Пояснителни бележки към финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 02.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 31.12.2017 г.
 Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Годишни справки-уведомления за 2017 г.
 Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 30.06.2017 г.
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Отчет за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 31.03.2017 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 31.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Пояснителни бележки към финансов отчет за 2016 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 31.12.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 30.09.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 29.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Доклад за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 30.06.2016 г.
 Счетоводен баланс към 30.06.2016 г.
 Отчет за приходи и разходи към 30.06.2016 г.
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2016 г.
 Отчет за собствения капитал към 30.06.2016 г.
 Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Придружително писмо