Регулирана информация



Финансови отчети 
На 30.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 30.06.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Бележки към консолидирания междинен финансов отчет, към 30.06.2017 г.
 Междинен консолидиран доклад за дейността, към 30.06.2017 г.
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „а“ от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „б“ от ЗППЦК
 Справки-уведомления на консолидирана основа по образец, към 30.06.2017 г.
 Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014, към 30.06.2017 г.



Финансови отчети 
На 18.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Бележки към междинен финансов отчет, към 30.06.2017 г.
 Индивидуален междинен доклад за дейността, към 30.06.2017 г.
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „а“ от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „б“ от ЗППЦК
 Справки-уведомления по образец, към 30.06.2017 г.
 Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014, към 30.06.2017 г.



Финансови отчети 
На 22.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 31.03.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Консолидиран отчет към 31.03.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София



Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Справки-уведмления на консолидирана основа за периода 1.01 - 31.12.2016
 Kонсолидиран финансов отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София към 31.12.2016 г.



Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Индивидуален годишен финансов отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София за 2016 г.



Финансови отчети 
На 24.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 31.12.2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Kонсолидиран отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София към 31.12.2016 г.



Финансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София към 31.12.2016 г.



Финансови отчети 
На 25.11.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен консолидиран отчет към 30.09.2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Междинен консолидиран отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София към 30.09.2016 г.



Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Междинен отчет на ВГЕ-1 ЕООД - София към 30.09.2016 г.