Регулирана информацияФинансови отчети 
На 31.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Тим Ойл ООД - Харманли
 Доклад за управлението и дейността на Дружеството
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Приложение към финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки уведомления за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.
 Декларация по чл. 100н ал. 4, т.4Финансови отчети 
На 3.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Тим Ойл ООД - Харманли
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет към 30.06.2017 г.
 Доклад за управлението и дейността на Дружеството
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет за дейността за първо шестмесечие на 2017 г.
 Финансов отчет - форми на КФН
 Информация по Приложение 9 към чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2 на КФН за първо шестмесечие на 2017 г.
 Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството
 Декларация по чл. 100о ал. 4, т.3,б "а"
 Декларация по чл. 100о ал. 4, т.3,б "б"
 Декларация по чл. 100н ал. 4, т.4