Регулирана информацияФинансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Финансови отчети - Баланс, ОПР, ПП, Собствен капитал
 Справки шестмесечни по чл. 32/1/7 и чл. 33/1/6 от Наредба 2
 Декларация по чл. 100 О ал. 4, т. 3 , буква „а” от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100 О ал. 4, т. 3 , буква „б” от ЗППЦК
 Вътрешна информация съгласно регламент ЕС № 596/2014
 Допълнителна информация към чл. 33/1/7 от Наредба 2
 Приложение 9
 Приложение към междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика
 Междинен доклад за дейността към 30.06.2017 г.Финансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2017 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 28.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Доклад за дейността за 2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за .2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Приложение към годишен финансов отчет за .2016 г.
 Справки-уведомления
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация за корпоративно управление
 Декларация по чл. 100о
 Декларация (прил. 3)Финансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Междинен отчет на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 1.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК