Регулирана информацияНовини 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление от "ЕРП Златни пясъци" АД за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АД. Всички останали данни на дружеството остават непроменени.
 Уведомление за промяна на наименованието на фирмата от "ЕРП Златни пясъци" АД на "Електроразпределение Златни пясъци" АДФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Финансов отчет за първо шестмесечие на 2017 г.
 Счетоводна политика и пояснителни приложения за първо шестмесечие на 2017 г.
 Междинен доклад за дейността за първо шестмесечие на 2017 г.
 Декларация по чл.100о, ал.4, т.3-а от ЗППЦК
 Декларация по чл.100о, ал.4, т.3-б от ЗППЦК
 Справки по образец за първо шестмесечие на 2017 г.
 Информация, съгл. приложение 9 от Наредба №2
 Допълнителна информация по чл.33 от Наредба №2
 Вътрешна информация по регламент №596/2014Финансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация за ЕРП Златни пясъци АД - Варна, съгл. прил. 9 към чл. 33а1, т.3 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки към справки по образец за периода към 31.03.2017Финансови отчети 
На 27.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Годишен доклад за дейността през 2016 год на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 год на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Доклад на независимия одитор
 Справки-уведомления за периода 1.01 - 31.12.2016
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Пояснителни бележки към справки по образец за периода към 31.12.2016
 Информация за ЕРП Златни пясъци АД - Варна, съгл. прил. 9 към чл. 33а1, т.3 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Пояснителни бележки към справки по образец за периода към 30.09.2016
 Информация за ЕРП Златни пясъци АД - Варна, съгл. прил. 9 към чл. 33а1, т.3 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 12.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна
 Доклад за дейността на ЕРП Златни пясъци АД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет на ЕРП Златни пясъци АД - Варна към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл. 100о ал.4 т.3 от ЗППЦК