Регулирана информацияФинансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Отчет за дейността и състоянието към 30.06.2017
 Финансов отчет към 30.06.2017
 Пояснителни бележки към отчета
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3, б „б”
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламентФинансови отчети 
На 25.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Отчет за дейността и състоянието към 31.03.2017
 Финансов отчет към 31.03.2017
 Допълнителна информажция към финансов отчет към 31.03.2017 г
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 28.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Годишен доклад за дейността и състоянието за 2016 г.
 Годишен финансов отчет и одиторсаки доклад за 2016 г.
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Декларация по чл.100о
 Допълнителна информация по приложение 10Финансови отчети 
На 26.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Финансови отчети към 31.12.2016
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.6 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 ДекларацияФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Отчет за дейността и състоянието към 30.09.2016
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Финансови отчети към 30.09.2016
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.6 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 ДекларацияФинансови отчети 
На 3.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Анализ на дейността и финансовото състояние към 30.06.2016
 Финансов отчет към 30.06.2016 (форми на КФН)
 Счетоводен баланс към 30.06.2016
 Отчет за приходи и разходи за периода 1.01.2016 - 30.06.2016
 Отчет за паричните потоци по прекия метод към 30.06.2016
 Отчет за собствения капитал към 30.06.2016
 Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.06.2016
 Справка за вземанията и задълженията към 30.06.2016
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.6 от Наредба No 2 на КФН
 Информация по Приложение 9 към чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба No 2 на КФН
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК