Регулирана информацияФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Междинен доклад за дейността на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Тримесечни справки по образец 1-во тримесечие 2017
 Информация съласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Пояснителни. бележки към тримесечни справки по образецФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет по закона за счетоводството
 Счетоводна политика и пояснителни приложения към годишния финансов отчет
 Одиторски доклад, съобразен с изискванията на чл. 100н, ал. 10
 Годишни справки по образец, определен от заместник-председателя
 Допълнителна информация по приложение 10
 Декларация по чл. 100нФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Информация съласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Пояснителни бележки към тримесечни справки по образец - 4-то тримесечие
 Тримесечни справки по образец, определен от заместник-председателяФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 30.09.2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2
 Информация, съгл. приложение 9 от Наредба 2
 Пояснителни бележки по чл. 100о и чл. 33аФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 30.06.2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Междинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София
 Комплект финансови отчети
 Счетоводна политика
 Тримесечни справки по образец на КФН
 Информация съласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Допълнителни информация за 6-месечие на 2016, съгл.чл. 33
 Вътрешна информация (EС) №596_2014
 Декларация по чл.100 о