Регулирана информацияФинансови отчети 
На 25.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък
 Справки - уведомления по чл. 33а1,т.1 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-31.03.2017 г
 Доклад за дейността към 31.03.2017 г.Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък
 Доклад за дейността на МБАЛ - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г.Финансови отчети 
На 1.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък
 Отчет за дейността на МБАЛ - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък към 31.12.2016 г.
 Финансови отчети към 31.12.2016 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък
 Отчет за дейността на МБАЛ - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък към 30.09.2016 г.
 Финансови отчети към 30.09.2016 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък
 Доклад за дейността на МБАЛ - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък към 30.06.2016 г.
 Счетоводен баланс към 30.06.2016 г.
 Отчет за доходите към 30.06.2016 г.
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал към 30.06.2016 г.
 Справка за нетекущите активи
 Справка за вземанията, задълженията и провизиите
 Справка за задълженията към доставчици