Кратък фирмен профил

Райфайзенбанк (България) ЕАД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 55, Бизнес Център Експо 2000
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831558413
Капитал (лв.): 603 447 952
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Сертификат ISO 9001 Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 29.01.2013 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск, извършване на безналични преводи и други форми на безналичниплащания като акредитив и инкасо; 2. издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. извършване на парични преводи извън случаите по т. 1; 6. финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с : а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; 9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от закона за публичното предлагане на ценни книжа; 10. финансово брокерство; 11. консултации относно протфейлни инвестиции; 12. покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); 13. придобиване и управление на дялови участия; 14. отдаване под наем на сейфове; 15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. други дейности, определени с наредба на българската народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 216   стр.    
11.01.2022: ЕИФ и "Райфайзенбанк България" ще осигурят до 150 млн. евро за...
07.01.2022: КЗК ще проучва продажбата на „Райфайзенбанк България“ КЗК ще...
07.01.2022: Продадено...
30.11.2021: Кои са важните банки според БНБ Управителният съвет на БНБ е...
16.11.2021: Собственикът на ОББ купува Райфайзенбанк България за 1 млрд....
16.11.2021: Базираната в Белгия банка KBC, собственик на ОББ и ДЗИ у нас и...
23.06.2021: Дават до 3 млн. лв. без обезпечение за малкия бизнес Днес...
23.06.2021: Пет банки започват да кредитират малкия бизнес по новата COVID...
13.05.2021: Варвара термал вилидж АДСИЦ-София На основание чл. 39, ал. 3,...
13.05.2021: Варвара термал вилидж АДСИЦ-София Първичното публично...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 248 пъти
[2016: 2 117, 2015: 366, 2014: 162, 2013: 325, 2012: 749, 2011: 726, ... ]