Кратък фирмен профил

Тексим банк АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 117
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040534040
Капитал (лв.): 27 995 036
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Публично дружество Емитент Член на БФБ
Общи събрания: Последно - 27.06.2022 
Предмет на дейност: Дружеството е банка 1.Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2.извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3.издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2; 4.приемане на ценности на депозит; 5.дейност като депозитарна или попечителска институция; 6.финансов лизинг; 7.гаранционни сделки; 8.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9.предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10.парично брокерство; 11.придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12.издаване на електронни пари; 13.придобиване и управление на дялови участия; 14.отдаване под наем на сейфове; 15.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 77   стр.    
14.11.2022: Мъни плюс мениджмънт АД-София (MPMB) В БФБ АД е постъпил доклад...
08.11.2022: Въпреки свиването на дохода от лихви печалбата на "Тексим Банк"...
01.11.2022: ТБ Тексим Банк АД-Софи (5CPA) В БФБ АД е постъпил отчет по чл....
01.09.2022: Авто Юнион АД-София (8AVB) Тексим Банк АД, в качеството си на...
30.08.2022: Групата "Тексим Банк" удвои печалбата за полугодието Общите...
19.08.2022: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
28.07.2022: ТБ Тексим Банк АД-Софи (5CPA) В БФБ АД е постъпил отчет по чл....
21.07.2022: ТБ Тексим Банк АД-София (5CPA) В БФБ е постъпила информация от...
20.07.2022: ТБ Тексим Банк АД-София (5CPA) В БФБ е постъпила информация от...
15.07.2022: ТБ Тексим Банк АД-София (5CPA) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 893 пъти
[2016: 2 566, 2015: 278, 2014: 144, 2013: 289, 2012: 781, 2011: 311, ... ]