Кратък фирмен профил

Общинска банка АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Врабча 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121086224
Капитал (лв.): 57 362 810
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 12.12.2018 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане ( пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране ( факторинг, форфетинг и други); отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ
 


Новини

  стр. 1 / 93   стр.    
20.12.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
14.12.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III...
21.11.2018: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
28.08.2018: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
15.06.2018: Васил Тренев е новият шеф на "Софийска вода", част от френската...
04.06.2018: Поради прекратяване на трудово - правните взаимоотношения между...
04.06.2018: ХипоКредит АД-София (9RTD) На проведено на 30.05.2018 г. ОСO от...
31.05.2018: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ-София АД е постъпил доклад по...
02.05.2018: ХипоКредит АД-София (9RTD) Обединена Българска Банка АД, в...
04.04.2018: Поради прекратяване на трудово - правните взаимоотношения между...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 732 пъти
[2016: 506, 2015: 251, 2014: 278, 2013: 556, 2012: 982, 2011: 648, ... ]