Кратък фирмен профил

Контрол Инженеринг АД - София


Контакти

София, 1408
бул. Витоша 115, ет. 4, ап. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121911580
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 17.04.2012 
Предмет на дейност: След получаване на свидетелство за оправомощаване от министьра на регионалното развитие и благоустройство по реда на правилник за оправомощаването, функциите и задьлженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор при проектирането и строителството, упражняване на независим строителен надзор при проектирането и строителството, изпьлнението, предаването, приемането, изпитанията и вьвеждането в експлоатация на всички видове строежи и/или части от тях и/или всички видове строителни и монтажно-инсталационни работи и/или части от тях, включително при основни ремонти, модернизации и доставки на оборудване, машини и сьорьжения и/или монтажа им, консултации и изработване на трьжни документи, подготовка и провеждане на тьргове за инвестиционни проекти и/или обекти и/или части от тях, приемане, анализ, експертиза, оценка и класиране на инвестиционни оферти за тьргове в строителството, подготовка на специалисти за упражняване на независим строителен контрол и надзор, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
25.04.2019: ICGB избра ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ" за изпълнител на обществената...
15.09.2015: Избраха "Контрол инженеринг" за надзора на газовата връзка със...
15.09.2015: "Контрол инженеринг" АД е консултантът на газовата връзка със...
09.07.2009: Контрол Инженеринг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
09.07.2009: Контрол Инженеринг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
05.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 413 пъти
[2016: 203, 2015: 57, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 63, 2011: 14, ... ]