Кратък фирмен профил

ПроКредит Банк (България) ЕАД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130598160
Капитал (лв.): 183 767 716
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 24.10.2008 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, покупка на менителници и записи на заповед, извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, извършване на гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, извършване на други сделки, определени от Българската народна банка и разрешени според действащото законодателство.
 


Новини

  стр. 1 / 38   стр.    
12.08.2020: Бургаската строителна компания "ГМ Строй" ООД. Дружеството,...
14.05.2020: Десет банки в готовност да отпускат гарантирани от ББР кредити...
22.04.2020: Кабинетът ще спасява бизнеса със заеми за 4.5 млрд. лв. Шест...
28.02.2020: "ПроКредит Банк" и ЕИФ подписаха ново гаранционно...
15.01.2020: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) На проведено извънредно...
09.08.2019: ЧЕЗ Трейд продава зелена енергия на Прокредит Банк „ЧЕЗ Трейд...
18.01.2019: По 150-200 млн. евро годишно ще инвестира в България ЕБВР ЕБВР...
15.08.2018: ПроКредит групата отчете полугодието ПроКредит Холдинг отчита...
18.05.2018: ЕБВР отпусна 50 млн. евро на Прокредит банк Европейската банка...
18.05.2018: ПроКредит и ЕБВР ще подпомагат българския бизнес ПроКредит...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 515 пъти
[2016: 495, 2015: 88, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 337, 2011: 321, ... ]