Кратък фирмен профил

Проучване и добив на нефт и газ АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 824033568
Капитал (лв.): 12 228 062
 
 
 

Отрасъл: Производство на рафинирани нефтопродукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2022 
Предмет на дейност: Търсене, проучване и реализация на суров нефт и природен газ, търсене, проучване и експлоатация на находища на термални, минерализирани води и подземни води за питейни, битови и промишлени цели, разкриване и проучване на находища на геотермална енергия, сондиране на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и газ, подземни води и геотермална енергия, всички видове сервизна дейност свързана с основния предмет на дейност, научноизследователска и инженерингова дейност в страната и чужбина, специфични сервизни и външнотърговски операции, производство на отливки, резервни части и инструментална екипировка, научноизследователска, инженерингова, развойно-внедрителска, производствена дейност за механизация и автоматизация на технологичните процеси, проектиране, конструиране, изработване и внедряване на машини и технологични линии в леярското производство, дървообработващата промишленост, нестандартно оборудване и други, заснемане, възстановяване или изработване по образец вносни машини и съоръжения, произвеждане и монтиране за офиси и търговски обекти нетрадиционни павилиони в модерен дизайн, метална дограма и обзавеждане, сенници от метал и плексиглас по собствен проект или проект на клиента, които дейности представляват пълно правоприемство на предмета на дейност на преобразуваното "имл-инженеринг" еоод, град плевен, както и следните нови дейности: преработка на нефт и кондензат, транспортни услуги и селскостопански дейности, сервизна геоложко-геофизическа дейност при търсене и при проучване на полезни изкопаеми в страната и чужбина, информационно . обслужване, специфична външнотърговска и инженерингова дейности, техническа помощ и консултантски услуги, проектиране, производствена и сервизна дейност в областта на геологията и геофизиката, проучване и търсене на нефт и газ, подземни води, сервизно, геофизично обслужване на търсещо проучвателна дейност в страната и чужбина, патентна, лизингова, търговска, транспортна и ремонтна дейност, строителство на нефтопроводи, газопроводи и монтаж на съоръжения за работа под налягане, хотелиерство и ресторантъорство, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „пднг ойл" еад, гр. софия (с предишно наименование „химимпорт ойл" еад): организация, осигуряване и зареждане с гориво-смазочни материали и специални течности на пътнотранспортни и въздухоплавателни средства, речни и морски транспортни средства, авиационна и друга сухопътна техника; всякаква търговска дейност с различни видове горивно-смазочни материали; изграждане и експлоатация на материално-технически бази за осигуряване зареждането с горивно-смазочните материали и тяхното съхранение; строителство, реконструкция и експлоатация на недвижими имоти; комисионерство; търговско посредничество; извършване на агентски и консултантски услуги; търговия на едро и дребно; внос и износ; на „геофизични изследвания" еоод, гр. софия: инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически, геофизични, геоложки и сондажни проучвания, проекти, консултации и експертизи, сеизмични оценки, проектиране, търсене, проучване и оценка на запасите на подземни богатства, проучвателни работи и оценка на запасите на подземни богатства, проучвателни работи и оценка на ресурсите на подземни води, минерални води, изкопаеми горива (нефт и газ), проучвателни, оценъчни и инженерингови дейности за нуждите на минералната и нефтената индустрия, за зауствания и подземно магазиниране, лабораторни анализи и изследвания свързани с подземни богатства и подземни води, . геолого-еколожки и хидрогеолого-еколожки оценки и преоценка на запаси на минерални суровини, подземни води и изкопаеми горива, компютърна обработка на геоложка, геофизична и картографска информация, оценка и прогнозиране на екологични процеси, свързани със замърсяване на почви и води, оценка за въздействието върху околната среда (овос) и преглед на влиянието върху околната среда (пвос), оценка на стари замърсявания и оценка на екологични щети върху релефа и ландшафта, специализирана външнотърговска и инженерингова дейност в областта на геолого-гео физичните проучвания за нуждите на минералната и нефтената индустрия; на българска сондажна компания" еоод, гр. софия и на „петро газ антика" еоод, гр. монтана: проектиране на нефтени и газови сондажи, нефтопроводи, газопроводи, сондиране на кладенци за нефт и вода; ремонт на нефтени и газови находища; строителство на нефто-, газо- и водопроводи; международен и вътрешен туризъм и свързаните с него комплексни услуги, външнотърговска дейност, внос, износ, бартер, реекспорт; експлоатация на заведения за обществено хранене; производство и продажба на селскостопанска продукция; транспорт на товари и пътници в страната и чужбина; автосервизни услуги; производство и търговия на нестандартно оборудване, инструменти и екипировка; медицински услуги; ( преводачески услуги и обучение на чужди езици; рекламна, импресарска и продуцентска дейност; изкупуване, заготовка и търговия на вторични суровини и амбалаж, машиностроене. придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва.извършване на самоохрана на имуществото на дружеството и всякаква друга дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 73   стр.    
13.03.2023: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
02.03.2023: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (NGAZ) Проучване и...
31.01.2023: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (NGAZ) Проучване и...
22.12.2022: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (NGAZ) Уведомление по...
30.11.2022: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (NGAZ) Проучване и...
01.11.2022: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (NGAZ) Проучване и...
17.10.2022: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (NGAZ) Проучване и...
09.09.2022: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
30.08.2022: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (NGAZ) Проучване и...
23.08.2022: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (NGAZ) Уведомление по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 854 пъти
[2016: 2 718, 2015: 434, 2014: 275, 2013: 550, 2012: 1 203, 2011: 791, ... ]