Кратък фирмен профил

Евро финанс АД - София


Контакти

София, 1540
бул. Христофор Колумб 43, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831136740
Капитал (лв.): 40 000 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Валута-безкасово Инв. посредник Първичен дилър Финансова къща Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 18.05.2012 
Предмет на дейност: Инвестиционни услуги и дейности в страната и чужбина, а именно:(1) приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; (2) изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; (3) сделки за собствена сметка с ценни книжа; (4) управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; (5) предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; (6) поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка; (7) предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предоставяне на допълнителни услуги в страната и чужбина, а именно: (1) съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; (2) предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; (3) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; (4) сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги (5)инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа (6) услуги, свързани с дейността по поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка, като и извършването на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин и други търговски сделки, свързани с осъществяването на гореизброените дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
13.08.2018: Във връзка с подадено от ИП Евро - Финанс АД заявление, БФБ АД...
25.06.2018: "Еврохолд" придобива остатъчния миноритарен дял в "Евроинс...
12.06.2018: Шестнадесет инвестиционни посредници ще участват в четвъртото...
08.03.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление от Евро-Финанс АД...
26.01.2018: КФН одобри проспекта на Опортюнити България Инвестмънт за...
19.01.2018: Българска фондова борса-София връчи годишните награди на...
04.01.2018: Инвестиционен посредник Реал Финанс АД е лидер по оборот на...
02.01.2018: „Еврохолд“ увеличи капитала си с 47 млн. лв. Публичният холдинг...
13.12.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
04.12.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд пласира пласира...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 688 пъти
[2016: 292, 2015: 100, 2014: 61, 2013: 123, 2012: 255, 2011: 167, ... ]