Кратък фирмен профил

Търговска банка Виктория ЕАД - София


Контакти

София, 1606
ул. Лайош Кошут 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831595828
Капитал (лв.): 122 090 621
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 12.06.2014 
Предмет на дейност: 1. извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. дейност като депозитарна или попечителска институция; 6. финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 10. парично брокерство; 11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12. издаване на електронни пари; 13. придобиване и управление на дялови участия; 14. отдаване под наем на сейфове; 15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (бнб).
 


Новини

  стр. 1 / 65   стр.    
08.10.2018: Във връзка с подадено от ТБ Виктория ЕАД заявление, БФБ АД...
05.09.2018: Булгарплод-София АД-София (BULA) В БФБ АД е постъпила следната...
31.08.2018: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA) ТБ Виктория ЕАД, в...
31.08.2018: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) ТБ Виктория ЕАД, в качеството...
20.08.2018: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) ТБ Виктория ЕАД, в качеството...
13.07.2018: Банка "Виктория" вече е собственост на "Инвестбанк" Доскоро...
13.07.2018: "Инвестбанк" финализира придобиването на "Виктория" Банка...
06.07.2018: КЗК разреши на Инвестбанк да финализира сделката за ТБ...
30.05.2018: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) В БФБ-София АД е...
30.05.2018: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) В БФБ-София АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 937 пъти
[2016: 423, 2015: 121, 2014: 93, 2013: 186, 2012: 585, 2011: 179, ... ]