Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 462 941 744
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 373   стр.    
12.11.2018: НЕК затъва с нови 62.4 милиона лева Фирмите от българската...
12.11.2018: БЕХ изкупил над 99 млн. лв. борчове на "Топлофикация София" за...
09.11.2018: Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ продължава с...
09.11.2018: ЕК одобри публична помощ за газовия интерконектор между Гърция и...
08.11.2018: БЕХ погаси изцяло първия си облигационен заем "Българският...
08.11.2018: БЕХ изцяло погаси падежиращата емисия еврооблигации, издадена...
07.11.2018: АЕЦ “Козлодуй” с 69% ръст на печалбата АЕЦ “Козлодуй” отчита...
05.11.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
02.11.2018: Булгартрансгаз ще загуби сериозни приходи от транзит след...
02.11.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 123 пъти
[2016: 996, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]