Кратък фирмен профил

Обединена българска банка АД - София


Контакти

София, 1040
ул. Света София 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694959
Капитал (лв.): 75 964 082
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 14.06.2017 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и: покупка на менителници и записи на заповеди; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на ценности на депозит; следните търговски сделки: сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии на ценни книжа; управление на индивидуални портфейли на ценни книжа и/или пари с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове; държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция /попечителска дейност/; инвестиционни консултации относно ценни книжа, консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа; представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа, предоставяне на небанкови заеми за покупка на ценни книжа и заемане на ценни книжа; гаранционни сделки; извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/; финансов лизинг; издаване и управление на банкови карти; сделки с финансови фючърси и опции и сделки с инструменти, свързани с валутни курсове и лиxвени проценти; предоставяне на банкови касети; придобиване и управление на дялови участия; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие; консултации относно портфейлни инвестиции; други сделки, определени от българска народна банка. банката може да извършва и други сделки, незабранени от закона, когато това е необxодимо във връзка с осъществяване на дейноста й или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити.
 


Новини

  стр. 1 / 232   стр.    
23.08.2017: В края на август СИБАНК и ОББ започват да обединяват клоновата...
18.08.2017: Девет банки искат да финансират проекти по Плана „Юнкер“ Девет...
17.08.2017: Лавена АД-Шумен (4L4) Във връзка с решения на Съвета на...
25.07.2017: "Мини Марица-изток" удължи срока за оферти за 20 млн. лв....
18.07.2017: “Дружеството за касови услуги“ АД стана на 10 години, напомниха...
11.07.2017: Fitch повиши рейтинга на ПИБ и потвърди на още 3...
03.07.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) В БФБ-София АД е постъпил...
23.06.2017: Standart&Poor’s и Fitch повишиха кредитния рейтинг на ОББ Две...
21.06.2017: “Мудис“ оцени положително продажбата на ОББ Продажбата на...
19.06.2017: Хотелът Golden Tulip във Варна се продава за 18.1 млн....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 763 пъти
[2016: 485, 2015: 372, 2014: 230, 2013: 460, 2012: 1 062, 2011: 754, ... ]