Кратък фирмен профил

БенчМарк Груп АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Вискяр планина 19, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131112183
Капитал (лв.): 1 805 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.06.2012 
Предмет на дейност: Консултации и изготвяне на финансово-икономически проекти и структуриране на инвестиционни проекти в недвижими имоти; (2) консултации и изготвяне на проекти на информационни меморандуми, проспекти за публично предлагане на ценни книжа и проекти за икономически обосновки във връзка с осигуряване на финансиране за дейността на юридически лица; (3) консултации и изготвяне на проекти на кредитни обосновки за инвестиционни кредити; (4) проучване собствеността и статута на недвижими имоти, както и на пазара на недвижими имоти като цяло; (5) водене на преговори и подготовка на всички документи във връзка със сключване на прехвърлителни сделки с недвижими имоти, както за сметка на Дружеството, така и на трети лица; (6) организиране на строителната дейност и/или извършване на подобрения в недвижими имоти, получаване на всички строителни разрешения и книжа, заедно с всички необходими разрешения за ползване на новопостроени сгради; (7) проучване, преговаряне и организиране на конкурси за избор на строителни компании, проектанти, консултанти, лица, упражняващи технически контрол (8) дейност по въвеждане на недвижими имоти в експлоатация; проучване и намиране на наематели и/или купувачи, преговори с брокери на недвижими имоти; подготовка на всички необходими документи за сключване на договори за наем, покупко-продажба или аренда на недвижими имоти и последващ контрол на изпълнението на сключените договори, включително събиране на дължимите по тях възнаграждения; управление, поддържане и ремонт на придобитите недвижими имоти; преговори, организиране на конкурси и подбор на компании за управление, поддържане и ремонт, както и подготовка на всички необходими документи и договори за управление, ремонт и поддръжка на недвижими имоти; (9) водене и съхраняване на счетоводна и всякаква друга отчетност и кореспонденция, свързана с посочените по-горе дейности, както и с дейността на дружества със специална инвестиционна цел; (10) консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации във връзка с представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа; и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от действащото българско законодателство.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
01.04.2016: Дигиталната реклама в България с близо 22% ръст през 2015 г....
15.03.2016: Обемите на търговия на борсата в София са се понижили с 28% през...
06.01.2016: Фармацевтичната компания на варненския предприемач Веселин...
11.01.2013: Едва четири от лицензираните инвестиционни посредници в страната...
21.09.2012: Две от управляващите дружества, свързани с "Химимпорт", ще се...
19.07.2012: Отчетът на Фонд имоти не даде яснота за продажбата на Раковски...
04.07.2012: 14 от 57-те инвестиционни посредника в страната, имащи сключени...
16.05.2012: Близката до "Химимпорт" компания "Финанс консултинг" за събиране...
11.01.2011: Два от рисковите фондове на "Карол капитал мениджмънт" са...
15.04.2009: БенчМарк Груп АД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 546 пъти
[2016: 217, 2015: 25, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 165, 2011: 8, ... ]