Кратък фирмен профил

Бенчмарк финанс АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Вискяр планина 19, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131225156
Капитал (лв.): 1 500 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на БФБ
Общи събрания: Последно - 07.10.2009 
Предмет на дейност: Извършване по занятие на инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България и в чужбина, както следва: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, вкл. посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление, в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценни книжа за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; б) извършване на територията на Република България и в чужбина и на следните допълнителни дейности: съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги, като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с дейността по буква "а", т. 6 и 7; в) сделки с чуждестранни средства за плащане на територията на Република България и в чужбина въз основа на валидно разрешение, получено при условията и по реда на действащото законодателство.
 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
16.01.2019: Българска фондова борса отличи инвестиционните посредници,...
16.01.2019: Българска фондова борса отличи инвестиционните посредници,...
16.01.2019: БФБ връчи годишните си награди Българската фондова борса (БФБ)...
12.12.2018: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 25.10.2018 г. и...
13.11.2018: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) С решение на Съвета...
26.10.2018: Лавена АД-Шумен (4L4) На проведено на 25.10.2018 г. заседание...
05.10.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
31.08.2018: Във връзка с подадено от ИП БенчМарк Финанс АД заявление, БФБ АД...
02.07.2018: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) На проведено редовно...
12.06.2018: Шестнадесет инвестиционни посредници ще участват в четвъртото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 097 пъти
[2016: 343, 2015: 57, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 182, 2011: 103, ... ]