Кратък фирмен профил

Премиер фонд АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Цар Асен 5, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148006882
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2018  Предстоящо - 12.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвжими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
22.05.2019: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR) На проведено на 17.05.2019 г....
15.05.2019: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR) В БФБ-София АД са постъпили...
14.05.2019: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PRA) В БФБ АД е постъпил отчет по...
03.05.2019: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PRA) В БФБ АД е постъпил отчет по...
31.01.2019: В БФБ АД е постъпило уведомление от Супер Боровец пропърти фонд...
31.01.2019: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PRA) В БФБ АД е постъпил отчет по...
19.12.2018: Премиер Фонд АДСИЦ (4PRA) Във връзка с получено уведомление...
12.12.2018: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PRA) Във връзка с настъпване на...
02.07.2018: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR) На проведено редовно ОСА от...
20.06.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 727 пъти
[2016: 427, 2015: 87, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 270, 2011: 233, ... ]