Кратък фирмен профил

Договорен фонд ОББ Платинум Облигации ФОНД - София


Контакти

София, 1040
ул. Света София 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131562537
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Предмет на дейност: колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, при спазване на принципа на разпределение на риска
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
18.02.2021: Белгийската KBC с нова покупка в България Местният клон на...
08.01.2021: Фондовете на ОББ са придобили 5,78% от капитала на "Браво...
01.06.2010: Два нови договорни фонда, „ОББ Платинум Евро Облигации” и „ОББ...
30.03.2010: Договорните фондове на "ДСК Управление на активи" също се...
26.03.2010: Във връзка с подадено от УД ОББ Асет Мениджмънт АД заявление за...
08.12.2009: ЗД Евроинс АД е намалил дела си в ДФ ОББ Платинум облигации до...
21.04.2009: В БФБ-София АД е постъпил Пълен и Кратък Проспект на ДФ ОББ...
09.09.2008: В БФБ-София АД са постъпили актуализирани към 21.08.2008 год....
09.09.2008: В БФБ-София АД са постъпили актуализирани към 21.08.2008 год....
13.02.2008: В БФБ-София АД са постъпили актуализирани пълен и кратък...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 168 пъти
[2016: 54, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 3, ... ]