Кратък фирмен профил

Софарма Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
Комплекс Софарма Бизнес Тауърс, ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175059266
Капитал (лв.): 20 103 965
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 05.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 42   стр.    
31.01.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ-София ...
21.12.2017: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
15.12.2017: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
20.11.2017: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомяваме Ви, че „Софарма...
15.11.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
15.11.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
14.11.2017: КФН вписа акциите от увеличението на капитала на "Софарма...
06.11.2017: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Във връзка с решението за...
03.11.2017: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) В Търговския регистър е вписано...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 469 пъти
[2016: 605, 2015: 253, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 809, 2011: 451, ... ]