Кратък фирмен профил

Авал Ин АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Княз Борис I 71
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831522132
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 10.04.2020 
Предмет на дейност: Извършване на инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България и в чужбина, а именно: 1. приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; 2. изпълнение на нареждания за покупкаили продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; 3. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценкабез специални нареждания на клиента; 4. предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повоче сделки, свързани с ценни книжа; 5. предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без условно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка. Извършване на допълнителни услуги, свързани със: 1. съхранение и администриране на ценни книжа за сметка на клиента, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиента в депозитарна институция)и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; 2. предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; 3. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; 4. сделки с чуждестранни срества за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; 5. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки свързани със сделки с ценни книжа; 6. услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
22.06.2020: 17 инвестиционни посредници и банки участват в шестото издание...
15.01.2020: Българска фондова борса отличи инвестиционните посредници,...
10.01.2020: На 14 януари 2020 г. Българска фондова борса ще отличи...
09.08.2019: КЗК разреши на "Синергон Холдинг" да изкупи всички акции на...
20.06.2019: УС на БСК утвърди приоритетите си за второто полугодие на 2019...
08.05.2019: "Синергон холдинг" ще изкупува акциите на "Светлина" по 5.50 лв....
09.04.2019: БСК и „Авал Ин“ улесняват достъпа на малките и средни...
06.03.2019: Българска фондова борса одобри първата компания – съветник за...
06.03.2019: На проведено заседание на Комитета по управление на пазар BEAM...
06.03.2019: Българска фондова борса одобри първата компания – съветник за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 624 пъти
[2016: 560, 2015: 68, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 237, 2011: 148, ... ]