Кратък фирмен профил

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148083754
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Управляващо дружество
Предмет на дейност: Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление на дейността на национални инвестиционни фондове; управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; инвестиционни консултации относно финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.03.2019: Два договорни фонда купиха 40 000 акции на "ТЕКСИМБАНК" Два...
27.02.2019: Изминaлaтa 2018 гoдинa нe зaвъpши дoбpe зa взaимнитe фoндoвe y...
02.01.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление съгласно член...
19.07.2013: В БФБ-София АД е постъпила следната информация: На проведено на...
03.07.2013: В БФБ-София АД е постъпила следната информация: На проведено на...
29.06.2012: “Холдинг Варна”, част от структурата на варненската бизнес...
18.05.2011: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от УД Райфайзен...
22.10.2010: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.01.2010: Банките, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса,...
17.11.2009: Свързани лица придобиха прехвърляния миналата седмица дял от 23%...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 709 пъти
[2016: 188, 2015: 19, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 107, 2011: 88, ... ]