Кратък фирмен профил

Емирейтс Уелт ЕАД - София


Контакти

София, 1303
бул. Александър Стамболийски 84-86, ет. 4, офис 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175249529
Капитал (лв.): 350 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник
Предмет на дейност: Извършване като инвестиционен посредник в рамките на европейския съюз и европейското икономическо пространство на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 от зпфи, както следва: а) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиента; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; б) допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1-5 от зпфи: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиента, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
17.09.2019: Както стана известно още през юли, кметът на Благоевград Атанас...
02.08.2019: ФК „Пирин“ показа публично плана за развитие на клуба ФК...
31.07.2019: решения на КФН от 30 юли 2019 година: 2. Одобрява Даниел...
28.04.2014: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
28.03.2013: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени по...
31.10.2012: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ИП БМФН...
09.10.2012: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени по...
07.06.2012: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени по...
06.02.2012: В БФБ-София АД е постъпила следната информация: ИП БМФН ЕАД има...
25.10.2011: Във връзка с подадено от ИП БМФН ЕАД заявление по чл. 24, ал. 1...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 222 пъти
[2016: 93, 2015: 13, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 63, 2011: 11, ... ]