Кратък фирмен профил

Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 96А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175431340
Капитал (лв.): 640 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Управляващо дружество
Предмет на дейност: Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; 3. маркетингови услуги. управляващото дружество предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
31.07.2019: решения на КФН от 30 юли 2019 година: 2. Одобрява Даниел...
19.03.2019: И фондът на „Експат“ за Хърватия получи вноска за 2,9 млн....
01.03.2019: Борсово търгуваните фондове на "Експат" впечатлиха инвеститорите...
14.01.2019: Expat с вноска от 2,9 млн. лв. във фонда си за Словения Expat...
29.11.2018: ETF фондове на "Експат асет мениджмънт" стъпиха на London Stock...
03.10.2018: Фондът на "Експат" вече се търгува на борсата в Лондон Expat...
03.05.2018: На заседанието си на 02.05.2018 г. Комисията за финансов надзор...
12.04.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от част III...
10.04.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от част III...
19.02.2018: Оборотът с Expat SOFIX ETF във Франкфурт достигна общо 137 878...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 568 пъти
[2016: 443, 2015: 11, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 6, ... ]