Кратък фирмен профил

Капман АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 8, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121273188
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.05.2012 
Предмет на дейност: Предоставяне на инвестиционни услуги и дейности: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, вкл. посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа, изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти, сделки за собствена сметка с ценни книжа, управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента, предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент по собствена инициатива или по искане на клиента по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа, поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка, предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка, както и предоставяне на допълнителни услуги: съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, вкл. попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги, като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения, предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба, консултации на дружество относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги, инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа, услуги, свързани с дейността по поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
18.03.2021: БФБ изкупи още 0,17% от своите акции и вече държи 2,46% От...
16.02.2021: БФБ вече е изкупило 2,3% от капитала си „Българска фондова...
25.01.2021: Българска фондова борса АД-София (BSE) На основание чл. 17, §1,...
05.01.2021: "Елана", "Евро-Финанс" и "Карол" с най-голям оборот през 2020...
15.12.2020: Българска фондова борса АД-София (BSO) На основание чл. 17, §1,...
22.06.2020: 17 инвестиционни посредници и банки участват в шестото издание...
22.01.2020: Във връзка с оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно:...
07.06.2019: 23 инвестиционни посредници и банки участват в петото, юбилейно...
13.11.2018: Средната работна заплата се е повишила с близо 8% за година,...
12.11.2018: МБАЛ "Хигия" излиза на борсата МБАЛ "Хигия" АД - първата частна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 480 пъти
[2016: 534, 2015: 62, 2014: 66, 2013: 132, 2012: 246, 2011: 124, ... ]