Кратък фирмен профил

Юробанк България АД - София


Контакти

София, 1766
ул. Околовръстен път 260
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694749
Капитал (лв.): 560 323 302
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 05.12.2018 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. – извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; приемане на ценности на депозит; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.4; б) чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти по смисъла на Закона за кредитните институции, извън случаите по т.4; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; всички други подобни дейности , определени с наредба на Българската народна банка, след получаване на съответното разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 163   стр.    
12.11.2018: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) В БФБ-София АД е постъпил...
08.11.2018: Coбcтвeни?ът нa "?oщeнc?a бaн?a" ?yпyвa "Бaн?a...
08.11.2018: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ-София АД е постъпила...
08.11.2018: Астера I ЕАД-Варна (7A3S) В БФБ-София АД е постъпил доклад по...
08.11.2018: Пощенска банка купува Пиреос за 75 млн. евро Пощенска банка...
06.11.2018: БНБ определи 10 важни банки с по-висок буфер за отпуснати заеми...
09.10.2018: "Сбогом!" на 1 млрд. евро лоши заеми Aгeнция зa cъбиpaнe нa...
28.09.2018: Уникредит Булбанк продаде най-големия досега портфейл лоши...
14.09.2018: Продават фабрики и хотели заради дългове Фабрики, хотели,...
12.09.2018: Пощенска банка и SoftUni обявиха старта на своето стратегическо...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 308 пъти
[2016: 939, 2015: 383, 2014: 273, 2013: 546, 2012: 1 157, 2011: 1 335, ... ]