Кратък фирмен профил

Банка ДСК ЕАД - София


Контакти

София, 1036
ул. Московска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121830616
Капитал (лв.): 1 327 482 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.09.2001 
Предмет на дейност: Банката има право да извършва публично привличане на влогове и да използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск; банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от Българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 177   стр.    
18.09.2020: Десет банки ще кредитират "Булгартрансгаз" с 545 млн. евро Три...
16.09.2020: За 5 месеца банките са отпуснали 75 млн. лв. безлихвени...
14.09.2020: ЕЦБ постави под пряк надзор пет български банки Днес...
08.09.2020: Спестяванията в двете най-големи банки у нас вече са с 0%...
02.09.2020: 70 млн. лв. са стигнали до гражданите под формата на безлихвени...
20.08.2020: Близо 16 000 кандидати са одобрени за безлихвени кредити Близо...
18.08.2020: Банка ДСК измести от първото място Уникредит Булбанк Банка ДСК...
29.07.2020: Одобрените безлихвени кредити до 4500 лв. са под 60% Процентът...
24.07.2020: След ловешкия завод ББР разпродава активи и на русенския...
22.07.2020: 9 банки искат да отпускат антикризисни кредити с гаранции от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 386 пъти
[2016: 1 473, 2015: 240, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 750, 2011: 653, ... ]