Кратък фирмен профил

Банка ДСК ЕАД - София


Контакти

София, 1036
ул. Московска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121830616
Капитал (лв.): 1 327 482 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.09.2001 
Предмет на дейност: Банката има право да извършва публично привличане на влогове и да използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск; банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от Българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 172   стр.    
10.10.2019: Шест банки от България попадат в Топ 100 на Централна и Източна...
10.10.2019: Шест банки от България попадат в Топ 100 на Централна и Източна...
01.10.2019: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) Във връзка с прието решение за...
24.09.2019: Шефът на Комисията за личните данни иска още един...
09.09.2019: Откога и защо поскъпват банковите такси Банките в България...
02.09.2019: И Банка ДСК ще пусне приложение за изтекли данни като НАП Банка...
29.08.2019: КЗЛД глобява НАП само с 5,1 млн.лв за изтичането на лични...
29.08.2019: Комисията за защита на личните данни глоби ДСК с 1 млн. лв....
09.08.2019: Пазарът на логистични имоти в София отбелязва второ поредно...
08.08.2019: Пловдивската строителна компания „Сиенит" натрупала 12 млн. лева...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 970 пъти
[2016: 1 057, 2015: 240, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 750, 2011: 653, ... ]