Кратък фирмен профил

Банка ДСК ЕАД - София


Контакти

София, 1036
ул. Московска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121830616
Капитал (лв.): 1 327 482 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.09.2001 
Предмет на дейност: Банката има право да извършва публично привличане на влогове и да използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск; банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от Българска народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 169   стр.    
07.02.2019: Банка ДСК и Експресбанк с най-голямата клонова мрежа в...
04.02.2019: Банковият сектор приключва 2018 г. с рекордните 1.67 млрд. лв....
01.02.2019: Банките с 1,7 млрд. лв. печалба през 2018 г. Банките, работещи...
25.01.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) На 23.01.2019 г. Софарма имоти...
23.01.2019: Банка ДСК е най-предпочитаната и разпознаваема банка в...
17.01.2019: Приключи сделката по придобиването на "Експресбанк" от "Банка...
17.01.2019: "Банка ДСК" приключи успешно придобиването на "SG...
02.01.2019: Двa дни cлeд ?aтo "Бaн?a ДCK" пoлyчи paзpeшeниe oт Koмиcиятa зa...
19.12.2018: Разрешиха на Банка ДСК да купи Сосиете Комисията за защита на...
19.12.2018: КЗК разреши на Банка ДСК да купи SG Експресбанк Комисията за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 644 пъти
[2016: 731, 2015: 240, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 750, 2011: 653, ... ]