Кратък фирмен профил

Първа инвестиционна банка АД - София


Контакти

София, 1797
бул. Драган Цанков 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831094393
Капитал (лв.): 110 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Емитент Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 17.02.2020 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и представя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: 1. Извършване на услуги по парични преводи, а след 1ноември 2009г - извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. Издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; 3. Приемане на ценности на депозит; 4. Дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; 6. Гаранционни сделки; 7. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.8; б)чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; 8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 9. Парично брокерство; 10. Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. Придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. Придобиване и управление на дялови участия; 13. Отдаване под наем на сейфове; 14. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. Други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (БНБ).
 


Новини

  стр. 1 / 266   стр.    
26.02.2020: Петте най-големи банки притежават 62% от активите Активите на...
21.02.2020: КФН отказа да одобри проспекта на ПИБ за увеличение на...
21.02.2020: КФН отказа да одобри проспекта на ПИБ за увеличение на...
20.02.2020: ПИБ засилва капитала си От индивидуалните отчети на ПИБ за...
13.02.2020: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) ТБ Първа...
11.02.2020: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) На 07.02.2020 г. в...
10.02.2020: Никола Бакалов е вписан в Търговския регистър като член на УС и...
06.02.2020: Активи на "Ремотекс" пак се продават по искане на ПИБ Част от...
05.02.2020: БОК и Fibank представиха новите карти VISA с олимпийски дизайн...
04.02.2020: Нарастват вземанията на ПИБ от клиенти Нетната печалба на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 740 пъти
[2016: 2 541, 2015: 886, 2014: 420, 2013: 840, 2012: 2 059, 2011: 1 196, ... ]